امروز يک «ده‌شنبه» بود. يک روز که توی هيچ تقويمی نيست.