انگار که زمين برای خيلی‌ها دارد می‌لرزد: شرق توقيف شد؛ ماهنامه‌ی نامه توقيف شد و احضارهايی در راه است. بيکارشدن‌های مکرر و اين بار نااميدی از آينده. اين را از چهره‌های دوستان و همکارانم در شرق تعطيل‌شده فهميدم. و زمين که همين‌طور يک‌ريز می‌لرزد…