پيشنهادِ اکيدم اين است که اين نوشته‌ی مهراد را در بخشِ “کامنت ايز فری” وب سايتِ گاردين از دست ندهيد. بسيار از خواندنش لذت بردم.
پی‌نوشت: می‌بخشيد اگر نامه‌ها را با تأخير جواب می دهم.