به یاد «مرگ و دوشیزه»

«آشنا بود صدا» اما نه «مثل هوا با تن برگ».