امروز حالم بد بود. با

توسط: Parastoo

امروز حالم بد بود. با اين حال تا شش و نيم بعدازظهر تو جلسه بودم. حالم بدتر شد. جلسه خوب بود اما… بايد برای شام با دوستم قرار می ذاشتم ولی نذاشتم. نمی خواستم پيشش از کسی گله کنم. خجالت می کشم از اينکه همه غم و غصه هام رو با اون قسمت می کنم. دلم می خواست وقتی باهاش برم بيرون که شاد باشم. امشب بعد از يه روز اعصاب خوردکن، خودم رو ول کردم ميون يه جمع که برای تولد 4 تا دوست گل خوشحال بودن.