عباس عبدی به 7 سال

توسط: Parastoo

عباس عبدی به 7 سال زندان و حسين قاضيان به 8 سال زندان محکوم شدند. به جرم نظرسنجی.
تکميل خبر( يکشنبه ): قاضی س.م. محتوای اين حکم رو تکذيب کرد.
خبر تکميلی تر ( ظهر دوشنبه ) : عباس عبدی به 8 سال زندان و حسين قاضيان به 9 سال زندان محکوم شدند. به جرم نظرسنجی.