زن‌نوشت

یادداشت‌های پرستو

دريازده : « … در

دريازده : « … در ماشين را باز كردم كه سوار بشم وقتي به راننده نگاه كردم گفتم: ببخشيد اشتباه گرفتم. راننده گفت: نه درست است بفرماييد. نزديك يك سال است كه سازمان تاكسيراني مجوز تاسيس تاكسي سرويس مخصوص خانم ها را به اين موسسه اعطا كرده … »

سرد بود. خيلی سرد بود.

سرد بود. خيلی سرد بود. هوا، انتخابات، دستهای من، دلِ تنهای دوستم. سرده. همه چی سرده. امشب از اون شباست …