دريازده : « … در

توسط: Parastoo

دريازده : « … در ماشين را باز كردم كه سوار بشم وقتي به راننده نگاه كردم گفتم: ببخشيد اشتباه گرفتم.
راننده گفت: نه درست است بفرماييد.
نزديك يك سال است كه سازمان تاكسيراني مجوز تاسيس تاكسي سرويس مخصوص خانم ها را به اين موسسه اعطا كرده … »