سرد بود. خيلی سرد بود.

توسط: Parastoo

سرد بود. خيلی سرد بود. هوا، انتخابات، دستهای من، دلِ تنهای دوستم. سرده. همه چی سرده. امشب از اون شباست …