کنسرت مجانی بدون حجاب!

توسط: Parastoo

جايتان خالی است اينجا. از ساعت 9 شب داريم کنسرت فرمان فتحعليان را گوش می‌کنيم بدون اينکه بليتی خريده باشيم. گاهی هم با خواهرم بشکن می‌زنيم و قر می‌دهيم با اين شلوارکی که به پا دارم. خلاصه کيفمان کوک است!
صدا هم به طرز واقعا جالبی به گوش می‌رسد. در فضا پخش است و انگار که در فضا باشی. همه چيز خوب است مخصوصا اينکه کلمات ترانه واضح نيستند تا اذيت بشوی از ترکيب مبتذلشان!
راستش من که نمی‌دانستم در محوطه‌ی باز کاخ نياوران قرار است کنسرت برگزار شود. يعنی می‌دانستم اما حواسم نبود. تا اينکه سر و صدا بلند شد…
خلاصه داريم مجانی حضور در کنسرتی را تجربه می‌کنيم که از همين فاصله شنيدن صدای خواننده‌اش بهتر است!