توسط: Parastoo

روزی!
روی ديوارها
به جای شعارها
سايه‌های گره‌خورده‌ی من و تو به هم.
( قدسی قاضی نور – از مجموعه شعر مثل يک حباب آبی )