13 آبان

نمی دانم چند نفر خاطرشان هست که امروز 13 آبان است. آنقدر جو انتخابات آمريکا ما را گرفته که يادمان رفته همين چند سال پيش تعدادی جوان از ديوارهای سفارت وقت آمريکا بالا رفتند و به اصطلاح تسخيرش کردند. حالا ما تسخير چه شده ايم؟ تسخير بازی قدرت در قدرتمندترين کشور دنيا؟ به قول آرمن: […]