13 آبان

توسط: Parastoo

نمی دانم چند نفر خاطرشان هست که امروز 13 آبان است. آنقدر جو انتخابات آمريکا ما را گرفته که يادمان رفته همين چند سال پيش تعدادی جوان از ديوارهای سفارت وقت آمريکا بالا رفتند و به اصطلاح تسخيرش کردند. حالا ما تسخير چه شده ايم؟ تسخير بازی قدرت در قدرتمندترين کشور دنيا؟
به قول آرمن: گامی در بيراه.
نمی دانم چرا اين قدر تلخ شده ام.