مدارا چه شد؟

توسط: Parastoo

روزگاری که ما رفتيم دانشگاه تازه داشتيم گفت‌وگو و مدارا را تمرين می‌کرديم و چه شيرين بود اين تمرين و انصافا چه حالی داد روزهای دانشجويی و بحث‌ها و تجمع‌ها و حرف زدن‌ها و استشمام فضايی متفاوت. بعد از 6 سال، روزگاری شده است که بچه‌های تازه‌وارد به دانشگاه دارند حمله کردن و پرخاش را تمرين می‌کنند. آن‌چه که عوض شده بود انگار دوباره برگشته است. خيلی ناراحت شدم از وضعی که 16 آذر امسال در دانشکده فنی دانشگاه تهران پيش آمد.
با اين حال نوشته‌ی بهمن و ياسر کراچيان، که هم‌زمان با من وارد دانشگاه شده‌اند، گيرم يک سال پس و پيش، خيلی من را بيشتر ناراحت کرد. ما همان‌هايی هستيم که مدارا را فهميده‌ايم، مگر نه؟ پس چرا لحن شما هم سرشار از نامدارايی است؟