روز تعطيلی برفی

توسط: Parastoo

عجب برف خوشگلی بود امروز بعدازظهر. اين عکسها رو ساعت 3 بعدازظهر گرفتم.