چه‌ام؟

توسط: Parastoo

امروز سالمرگ غلام‌رضا تختی است و من داشتم با خودم فکر می‌کردم که آدم در اين دوره و زمانه چرا بعضی انسان‌های خاص را تقدير می‌کند و حتی به جايگاه اسطوره می‌نشاند. مگر انسان مدرن به اسطوره نياز دارد؟ و بعد پيش خودم سعی کردم روراست باشم. احساس کردم من نه به يک اسطوره بلکه به مجموعه‌ای از انسان‌های متعالی فکر می‌کنم که هر کدام از منظری برايم الگو هستند. باز پيش خودم فکر کردم: من انسانی مدرن هستم؟ يا همين تفکرات من را به سنت چسبانده است؟ نمی‌دانم چه‌ام!