توسط: Parastoo

انگار که هُلم داده باشند وسط مسابقه. دارم همين‌طور می‌دوم. بدون coach و بدون هدف. حتی تماشاچی هم ندارم. خسته‌ام و بی‌انگيزه.
ادامه: می‌دانم که اين حس مختص امشب است و امشب هم دارد تمام می‌شود.