نگارش در مطبوعات – 3

توسط: Parastoo

در زبان فارسی، «کليه»، به يکی از اعضای داخلی بدن گفته می‌شود اما گاهی –که اين گاهی، زياد اتفاق می‌افتد- به جای کلمه‌های «همه» و «تمام» به کار می‌رود که درست نيست.
در وب‌سايت‌ها، مخصوصا، زياد ديده‌ام که می‌نويسند: «کليه حقوق سايت متعلق است به…» شايد بهتر باشد اين جمله را اين‌طوری بنويسيم: «همه‌ی حقوق سايت به … تعلق دارد.» هم روان‌تر است و هم به نظرم زيباتر.
ادامه:
واقعا نمی‌دانم چطور بگويم که نوشته‌هايم با عنوان «نگارش در مطبوعات» مربوط می‌شود به فن ويرايش. اين‌جا بحث درست يا اشتباه بودن را نمی‌کنم. قصدم اين است از زبان بهتر و پاکيزه‌تری استفاده کنيم. دوستان می‌گويند کليه در فرهنگ معين به معنای همه آمده است. بابا من که نگفتم در فرهنگ نيامده است! گفتم زيباتر و روان‌تر آن است که –به نظر من و تعدادی از ويراستارانی که از آن‌ها آموخته‌ام- به جای کليه بنويسيم همه. اگر کسی اصرار دارد بر نوشتن کليه، بنويسد، اشتباه نيست. پس‌فردا نگوييد پرستو برای خودش فرهنگستان راه انداخته است!
اگر فکر می‌کنيد اين نکته‌ها لازم نيست و زيادی است و دوستان را به اشتباه می‌اندازد، ديگر نمی‌نويسم. قصدم اين بود چيزی را که ياد گرفته‌ام اين‌جا هم بگذارم. از زبان طنز هم ديگر استفاده نمی‌کنم. فکر می‌کردم جذاب‌تر است.