توسط: Parastoo

دارم فکر می‌کنم به مطالب اين نوشته؛ اما دلم می خواهد بگويم مرور گذشته لزوما معنای «زدن» را نمی‌دهد. کمی توقع‌ها را در سطح کانديداها تنظيم می‌کند. مثلا تصميم من رای دادن به معين است اما وقتی خبرها را مرور می‌کنم و يادم می‌آيد او در دوره‌ی وزارتش با انتخاب شدن روسای دانشکده‌ها با رای هيئت علمی مخالفت می‌کرده، خب کمی مطمئن‌تر می‌شوم از فاصله‌ی تفکر او با آن‌چه در ذهن من ايده‌آل است. در مورد هاشمی هم فکر می‌کنم وضع به همين شکل باشد. بعد هم سوالی برايم پيش آمده: اين‌که مثلا سوال‌هايم را از جبهه‌ی مشارکت بر اساس مرور عملکردشان نوشته‌ام و انتقادهايم را، از طرف آن‌ها «زدن» برداشت شده است؟ توقعم اين است که بعد از 8 سال اصلاحات، دست‌کم سطح پذيرش انتقاد کمی بالا رفته باشد. انتظار بزرگی است از امثال هاشمی رفسنجانی؟
با اين حال من همچنان دارم فکر می‌کنم به اصل بحث علی معظمی، يعنی بديل بودن هاشمی، در اين نوشته‌اش.
در همين زمينه:
گيرم معين رئيس جمهور نشود! – پناه فرهاد بهمن