می‌بوسمت و اشک…

توسط: Parastoo

برای حميدرضای گُلم
سردم است و اشک‌هايم هرجايی شده‌اند. گستاخی مرگ را نمی‌توانم باور کنم که اين‌طور گزيده‌چينی می‌کند از ميان جوانان پاک. سرد است. همه چيز.