توسط: Parastoo

منت کشيدم که بيايد، حالا که آمده پدرم را درآورده. نخواستيم! نخواااااااااااستيم!