ديگه چی تِراوا؟

توسط: Parastoo

گويا يک سالی است که لاهيجان هم تله‌کابين‌دار شده. خيلی هم شيک است –و البته ارتفاع شيطان‌کوه آن‌قدرها نيست و همين‌طور فاصله‌ای که تله‌کابين پوشش می‌دهد. هوا در بهترين حالت ممکن بود وقتی جمعه تا آن بالا رفتيم و ولو شديم روی زمين تازه‌سبزشده‌ی آن‌جا. عکس اول را از داخل کابين گرفته‌ام و دومی را از تنها ايستگاه تله‌کابين. سرسبزی را می‌بينيد و مه را؟ حالش را برديم…