نگارش در مطبوعات – 6

توسط: Parastoo

ملالغتی نه؛ درست‌اش اين است: ملانُقطی.
پی‌نوشت: خودم يک ساعت پيش ياد گرفتم.