در دفاع از غيرنظاميان لبنانی

من هم مثل خيلی‌های ديگر که اين پتيشن را امضا کرده‌اند و می‌کنند، با کشتار غيرنظاميانِ –هر دو طرف- در جنگی که خود خواهان‌ش نبوده‌اند، مخالفم. مخالفتم هم آن‌جايی بيشتر می‌شود که به غيرنظاميان اسرائيلی در رسانه‌های غربی خيلی بيشتر از غيرنظاميان لبنانی بها داده می‌شود. اميدوارم اين امضاها کمک‌کار باشد. دست‌کم اعلامِ همبستگی که […]