نگارش در مطبوعات – 7

توسط: Parastoo

خود را از تنگ و تا نينداختن
1. به‌رغم ضعف جسمانی خود (پيری) به هر ترتيبی که باشد خود را سر پا نگه داشتن و از تلاش و کوشش باز ننشستن.
2. از رو نرفتن و شکست خود را نپذيرفتن و از تلاش مذبوحانه دست نکشيدن.
کتاب کوچه، جلد سوم، حرف الف، دفتر دوم، احمد شاملو با همکاری آيدا سرکيسيان.
راستش تا حالا فکر می‌کردم «تک و تا» درست است.