تصويرِ منطقه‌ی شما؟

توسط: Parastoo

ديگر خنده‌ام نمی‌گيرد از تبليغ‌های مسخره‌ای که اين طرف و آن طرف، روی زمين و هوا به دستم می‌رسد. سطحِ سليقه‌ها يعنی اين‌قدر ثابت است؟
از معدود کارهای تبليغی که، به نظرم، برای تهرانی‌ها ارزشِ خواندن و ديده شدن دارد–حتی برای کسانی که رأی نمی‌دهند–برنامه‌های منطقه‌ای است. دست‌کم هر کدام از ما خوب می‌توانيم مشکل منطقه‌ی خودمان را مقايسه کنيم با چيزی که اين‌جا ارائه شده.
مثلاً درباره‌ی منطقه‌ی ما، شايد در بخش «معضلات اصلی» نارسا بودنِ فاضلاب ناديده گرفته شده (هرچند در قسمت راه‌کارها اشاره‌ای شده به زه‌کشی و اين‌ها) يا به ترافيک وحشتناک در روزهای آخر هفته –برای استفاده از تفرج‌گاه‌هايی که در همين برنامه قصد بازسازی‌شان هست—توجهی نشده و اين‌ها. اما چه خوب است که چنين چيزی وجود دارد، متنی هست که بشود نقدش کرد يا چيزی به آن افزود.
همين.
پی‌نوشت: شايد نرسم مرتب linkdump را دريابم، اما به گوگل‌ريدرِ نازنين معمولاً سر می‌زنم. و مطالبی را که دوست دارم، قسمت می‌کنم با بقيه در اين‌جا.