جشنواره – شبِ هفتم

به نظرم پارک‌وی خوب نبود و نمی‌دانم چرا صحنه‌هايی که بايد دلهره‌آور می‌بود، ملت را به خنده می‌انداخت و نمی‌دانم چرا صحنه‌ای که پسرِ روانی در فيلم با تبر در را داغون می‌کند و سرش را بيرون می‌آورد از لای در دلم برای کوبريک و فيلمِ shining سوخت و وقتی که در بعضی صحنه‌های حساس […]