توسط: Parastoo

خانم گوارايی و مرضيه مرتاضی را به شدت زده اند با باتوم و لگد. می‌گويند اطرافِ مجلس به شدت شلوغ است و نمی‌گذارند آدم‌ها به هم نزديک شوند. نيروهای انتظامی فعال‌اند. و من نگرانم.