سريالِ دوقسمتیِ نرم و مخملين

توسط: Parastoo

من نفهميدم که هاله اسفندياری آمده بوده برای براندازی و وزارت اطلاعات جلوگيری کرده از کارش يا محمد خاتمی و دولت‌اش با کمکِ کيان تاج‌بخش در کارِ براندازی بوده‌اند از راهِ چاپ کتاب و توزيعِ مجله يا رامين جهانبگلو با سخنرانی‌هايش در کنفرانس‌های علمی ريشه‌های جمهوری اسلامی را زده است؟
چيزهايی که پخش شد چه ربطِ مشخصی به ايران داشت؟ يک دقيقه مستند هم از حضور و تلاشِ اين آدم‌هايی که به جرمِ جاسوسی بازداشت شده‌اند در “پروژه‌ی براندازی” نديديم. خيلی هم هر دو قسمت را با دقت ديدم…
پی نوشت: قسمت اول و قسمت دوم.