اين روزها

توسط: Parastoo

انگار زيادی هم زده بودم‌اش يا شايد آب زياد ريخته بودم توی قابلمه که لوبياپلو له شده بود. سعی می‌کنم بفهمم اشتباهم کجا بوده. از اول مرور می‌کنم: برنج را شستم، چند بار. گذاشتم‌اش روی گاز… آه: قضيه اين بود که سرِ گاز داشتم فکر می‌کردم به خبرهای امروز. و حواسم رفت پی خانواده‌های اين دو روزنامه‌نگارِ کـُرد، آن دانشجوها، اين روزنامه‌نگارها، امير يعقوبعلی. اما همه‌ی قضيه اين نبود. احساسِ نفرت‌انگيزِ له‌شدگی سر تا پايم را گرفته بود. هنوز هم…
پی نوشت: اتهام حسن‌پور و بوتيمار ارتباطی با مسائل روزنامه‌نگاری نداشته است. (روزنا)