باز: توقيف

توسط: Parastoo

هيأت نظارت بر مطبوعات روزنامه‌ی شرق را موقتاً توقيف کرد. علت؟ هه!
گفته‌اند شرق با خانمِ شاعری گفت‌وگو کرده است که مشکلِ اخلاقی دارد (چون در کنارِ کارِ شاعری و در نقشِ اجتماعیِ ديگری از حقوقِ هم‌جنس‌گراها دفاع کرده است). واقعاً که!
مرتبط:
خبر در فارس و ايسنا و نوروز و خبرنامه اميرکبير.
پی‌نوشت: به نظرم که اين توضيح روزنامه شرم‌آور بوده وقتی که همه می‌دانند به قولِ وکيل شرق “مصاحبه با فردی كه در آن مصاحبه فحشا و منكری هم نيامده” و “دستگاه قضايی متعرض فرد مصاحبه‌شونده نشده است”، نمی‌‌تواند علتِ توقيفِ روزنامه باشد.