همين جوري

توسط: Parastoo

دقيقاً يك ماه است كه در لندن هستم. به طرزِ مشكوكي (به قولِ ساناز) همه چيز خوب است… جز اين‌كه هي روزها زود مي‌گذرند.