گزارش تحقیق پیرامون نقض قانون حفظ حقوق شهروندی

توسط: Parastoo

ميدان زنان: “13 اسفند سال گذشته 33 نفر از فعالان جنبش زنان در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت و همان شب به زندان اوین منتقل شدند. تاکنون، یک نفر، مرضیه مرتاضی لنگرودی به شش ماه حبس و ده ضربه شلاق تعلیقی محکوم شده، 9 نفر از آنها از کلیه اتهامات وارده تبرئه شده اند و پرونده بقیه در مراحل مختلف قضایی قرار دارد. آنچه می خوانید گزارشی است از موارد نقض حقوق بشر و قوانین مربوط به حقوق شهروندی و آیین دادرسی کیفری که براساس پرسشنامه هایی که 23 تن از بازداشت شدگان 13 اسفند یه آن پاسخ داده اند، انجام شده است. هدف این تحقیق نه فقط ارائه گزارشی دقیق و نسبتا جامع از موارد نقض حقوق شهروندی بازداشت شدگان 13 اسفند 85 که تلاشی برای جلوگیری از تکرار این موارد در زندانهای امنیتی ایران بوده است.”