توصیف

توسط: Parastoo


درین شب‌ها،
که گل از برگ و
برگ از باد و
ابر از خویش می‌ترسد،
و پنهان می‌کند هر چشمه‌ای
سرّ و سرودش را،
درین آفاقِ ظلمانی

(از شعرِ «درین شب‌ها» – محمدرضا شفیعی‌کدکنی)
پی‌نوشت – مبهوتِ توصیفِ شاعرم.