حال و احوال؟

زندگی خیلی شدید و پرشتاب در جریان است. نمی‌رسم این طرف و آن طرف‌ام را نگاه کنم. نمی‌رسم فکر کنم. نمی‌رسم بنویسم. نمی‌رسم غذایی را که جویده‌ام یک دور بیشتر توی دهان‌ام بچرخانم قبل از قورت دادن. نمی‌رسم خودم باشم و گیج و دیوانه‌وار، بی‌دلیل و بی‌مقصد خیابان‌گردی کنم. همین حالا تصویرهایی هستند که سرگردان […]