افکارِ پراکنده‌

۱. دفترچه رو هی ورق می‌زنم و روی هر صفحه‌اش خیال‌ام هزارها کیلومتر پرواز می‌کنه. دفترچه نشون می‌ده که روزها و زمان‌هایی در گذشته‌ی خیلی نزدیک بوده که ته‌شون رو درآورده‌ام. تا تهِ شادی و هیجان، تا تهِ غصه و ناامیدی رفته‌ام. چرا این‌قدر این‌ها دور به نظر می‌رسن؟ این ویژگیِ ایرانه که حال و […]