توسط: Parastoo

صبح سپید است
شام سیاه
اندوهی خاکستری در میان.
(عباس کیارستمی – گرگی در کمین)