توسط: Parastoo

نماینده‌ی دادستان نیامد، دادگاه تشکیل نشد. قرار شد باز چهاردهم بهمن بروم.
(شاعر می‌فرماید: برو و بیا داریم ما..)