بنفشه

توسط: Parastoo

سرخ بودم
آبی بودی
بنفش شدم
بنفشه شدم.