زندگی

توسط: Parastoo

گفتي دريا
گفتم كوه
دل را زدی به دريا
سر گذاشتم به كوه
شانه‌ی تو: جزيره
شانه‌ی من: صخره
از سرِ تو تا شانه‌ی من
از سرِ من تا شانه‌ی تو
انتخاب
دوری
تنهايی.
پی‌نوشت- شعر كه می‌آيد انگار مخدر زده باشی، رگه‌های زندگی را واضح می‌بينی: درشت، برجسته…