برای او كه ماه است. خيال‌ات مگر درياست كه مرا خيس می‌كند؛ غرق می‌كند؟