توسط: Parastoo

برای او كه ماه است.
خيال‌ات مگر درياست
كه مرا خيس می‌كند؛
غرق می‌كند؟