چرا در انتخابات رياست جمهوری شركت می‌كنم – 1

توسط: Parastoo

از هر طرف كه بروی گوشه‌ای از تن‌ات به دولت گير می‌كند. می‌خواهی درس بخوانی، بهترين دانشگاه‌ها دولتی‌اند. می‌خواهی كار كنی، فعال‌ترين و پاياترين كارفرماها دولتی يا نيمه‌دولتی‌اند. و غيره.
اين وضعيت، خوب يا بد، نشان‌دهنده‌ی بزرگ بودنِ دايره‌ی اختياراتِ دولت است و مهم است چه كسی رئيسِ اين دولتِ گل‌وگشاد باشد. بله، به نظرم هم‌چونان “بد” بهتر از “بدتر” است.
(سعی می‌كنم بقيه‌ی دليل‌ها را هم همين‌قدر كوتاه بنويسم به مرور.)