چرا در انتخابات رياست جمهوری شركت می‌كنم – 2

توسط: Parastoo

در كشوری كه حكومتش ايدئولوژيك است، يكی از وظايفِ دولت “تربيت” جامعه است و هدايتِ مردم به سوی رستگاری. با دانستنِ اين موضوع (هرقدر كه مخالف يا موافق با ايدئولوژيك بودنِ حكومت باشم)، ترجيح می‌دهم دولتی روی كار باشد كه جهتِ رستگار كردن‌اش از مسيرِ زندگیِ من كم‌تر دور باشد. مثلاً اگر من با حجابِ اجباری مشكل دارم، طرحِ گشتِ ارشاد راه نيندازد. و غيره. باز: “بد” بهتر از “بدتر” است.