توسط: Parastoo

گفت–و چه درست گفت–که انگار همین هفته‌ی پیش این‌جا، کنارش، بودم نه هفت ماه پیش. فکر کردم توی بعضی رابطه‌ها گاهی «فاصله» هم کم می‌آورد.