تا بعد

توسط: Parastoo

دست‌دست کرده بودم برای نوشتنِ این چند کلمه به این امید که نظرم عوض شود یا حسّــش.
زن‌نوشت تعطیل است تا نمی‌دانم کی.
شاد و سبز باشید.