ما درختیم

توسط: Parastoo


برای نگار و الی

بی حرف
در تراس
رو به جنگل
گنجشک کنارمان نشست
باد در موهای ما
باد در برگ درختان.