زنستان

امروز يک سر خيلی کوتاه رفتم به برنامه‌ی مرکز فرهنگی زنان که قرار بود جايزه‌ی صديقه دولت‌آبادی را اهدا کنند به بهترين کتاب زنان در سالی که گذشت. در گوشی شنيدم که «داد بی‌داد» ويدا حاجبی‌زاده جايزه گرفته. برای همين خيالم راحت شد و زدم بيرون که به يکی از 5 تا کاری که بايد […]